Κυριακή, 5 Ιανουαρίου 2020

ΚΚ Ιράν (Του­ντέχ): Κα­τα­δι­κά­ζει την επί­θε­ση των ΗΠΑ και καλεί σε υπε­ρά­σπι­ση της ει­ρή­νης


ΚΚ Ιράν (Του­ντέχ): Κα­τα­δι­κά­ζει την επί­θε­ση των ΗΠΑ και καλεί σε υπε­ρά­σπι­ση της ει­ρή­νης
ΑΠΟ ATEXNOS
Την αμε­ρι­κα­νι­κή επί­θε­ση στο αε­ρο­δρό­μιο της Βα­γδά­της που κό­στι­σε τη ζωή σε 8 αν­θρώ­πους, με­τα­ξύ άλλων και του ιρα­νού στρα­τη­γού Κασέμ Σο­λεϊ­μα­νί, κα­ταγ­γέλ­λει με ανα­κοί­νω­ση του το Κόμμα Του­ντέχ (Κόμμα του Λαού, που συμ­με­τέ­χει στις Διε­θνείς Συ­να­ντή­σεις Κομ­μου­νι­στι­κών και Ερ­γα­τι­κών Κομ­μά­των) του Ιράν.
Το Του­ντέχ χα­ρα­κτη­ρί­ζει «τρο­μο­κρα­τι­κή πράξη» εκ μέ­ρους της κυ­βέρ­νη­σης Τραμπ την επί­θε­ση, επι­ση­μαί­νο­ντας πως πα­ρα­βιά­ζει το διε­θνές δί­καιο και την εθνι­κή κυ­ριαρ­χία του Ιράκ.

Ταυ­τό­χρο­να, το Κόμμα του Λαού προ­σθέ­τει πως η κλι­μά­κω­ση της έντα­σης στην πε­ριο­χή «θα ωφε­λή­σει μόνο τις πιο αντι­δρα­στι­κές και αντι­λαϊ­κές δυ­νά­μεις στην πε­ριο­χή και τον κόσμο» και υπο­γραμ­μί­ζει την συ­γκυ­ρία κατά την οποία έγινε η επί­θε­ση των ΗΠΑ. «Η πράξη της κυ­βέρ­νη­σης Τραμπ γί­νε­ται σε μια πε­ρί­ο­δο που ο ίδιος βρί­σκε­ται ενα βήμα πριν την πα­ρα­πο­μπή του σε δίκη στην γε­ρου­σία των ΗΠΑ για κα­τά­χρη­ση εξου­σί­ας, ενώ η Αμε­ρι­κή ει­σήλ­θε σε χρο­νιά εκλο­γών» ανα­φέ­ρει η ανα­κοί­νω­ση του Του­ντέχ.

Σε ότι αφορά το Ιράν, το Κόμμα του Λαού (που βρί­σκε­ται σε μό­νι­μη αντι­πα­λό­τη­τα με το κα­θε­στώς του Αλί Χα­με­νεΐ και διώ­κε­ται στη χώρα) επι­ση­μαί­νει τα εξής: «Η δη­μιουρ­γία κα­τά­στα­σης εθνι­κής έκτα­κτης ανά­γκης και πο­λε­μι­κού κλί­μα­τος στο Ιράν, σε μια πε­ρί­ο­δο που το ανα­πτυσ­σό­με­νο λαϊκό κί­νη­μα είχε φέρει τους τε­λευ­ταί­ους μήνες σε δύ­σκο­λη θέση το θε­ο­κρα­τι­κό κα­θε­στώς, θα χρη­σι­μο­ποι­η­θεί ως πρό­φα­ση για την ενί­σχυ­ση του κλί­μα­τος κα­τα­στο­λής και τρο­μο­κρα­τί­ας. Μια κα­τά­στα­ση έκτα­κτης ανά­γκης στη χώρα θα οδη­γή­σει σε αυ­στη­ρό­τε­ρες και σκλη­ρό­τε­ρες συν­θή­κες για την ελευ­θε­ρία της έκ­φρα­σης». Στην ίδια ανα­κοί­νω­ση, το Του­ντέχ στρέ­φει τα βέλη του και κατά της μο­ναρ­χι­κής αντι­πο­λί­τευ­σης (PMOI) την οποία κα­τη­γο­ρεί ως «πρά­κτο­ρες του Τραμπ» που απο­ζη­τούν την στρα­τιω­τι­κή επέμ­βα­ση των ΗΠΑ στη χώρα.

Η ανα­κοί­νω­ση του Του­ντέχ κα­τα­λή­γει με κά­λε­σμα προς «όλες τις προ­ο­δευ­τι­κές, φι­λει­ρη­νι­κές δυ­νά­μεις του Ιράν, της πε­ριο­χής και όλου του κό­σμου, να ενι­σχύ­σουν τις προ­σπά­θειες για κι­νη­το­ποί­η­ση της διε­θνούς κοι­νής γνώ­μης ενά­ντια στην κλι­μά­κω­ση της έντα­σης», το­νί­ζο­ντας ότι ο αγώ­νας για τη δια­τή­ρη­ση της ει­ρή­νης ενά­ντια στις φι­λο­πό­λε­μες, αντι­δρα­στι­κές και αντι­λαϊ­κές δυ­νά­μεις στην πε­ριο­χή και η υπε­ρά­σπι­ση των συμ­φε­ρό­ντων της ιρα­νι­κής ερ­γα­τι­κής τάξης είναι κο­ρυ­φαί­ας ση­μα­σί­ας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου