Κυριακή, 24 Μαΐου 2020

Σου­η­δοί λι­με­νερ­γά­τες μπλο­κά­ρουν Κυ­πρια­κό πλοίο που φορ­τώ­θη­κε από απερ­γο­σπά­στες στην Πορ­το­γα­λία


Σου­η­δοί λι­με­νερ­γά­τες μπλο­κά­ρουν Κυ­πρια­κό πλοίο που φορ­τώ­θη­κε από απερ­γο­σπά­στες στην Πορ­το­γα­λία
Το φορ­τη­γό πλοίο Wes Gesa με Κυ­πρια­κή ση­μαία έφτα­σε στο Γκέ­τε­μποργκ, στο με­γα­λύ­τε­ρο λι­μά­νι της Σου­η­δί­ας στις 20/5. 
Οι Πορ­το­γά­λοι λι­με­νερ­γά­τες ζή­τη­σαν την συ­μπα­ρά­στα­ση των Σου­η­δών για τον απερ­για­κό τους αγώνα.
Οι Σου­η­δοί λι­με­νερ­γά­τες της προ­βλή­τας 4 γνω­στοί για την αγω­νι­στι­κό­τη­τα τους και τον απερ­για­κό τους αγώνα που κρά­τη­σε πάνω από δύο χρό­νια (έχου­με ανα­φερ­θεί για τον αγώνα τους στο ΑΤΈ­ΧΝΩΣ) μπλο­κά­ρουν το πλοίο. 
Δεν επι­τρέ­πουν ούτε φόρ­τω­μα ούτε ξε­φόρ­τω­μα φορ­τί­ου. 
-Εί­ναι θέμα συ­μπα­ρά­στα­σης με­τα­ξύ ερ­γα­τών. Δεν έχει ση­μα­σία αν πρό­κει­ται για εθνι­κό ή διε­θνή θέμα δη­λώ­νει το μέλος του σω­μα­τεί­ου Erik Helgeson.
Τα άλλο σω­μα­τείο στο λι­μά­νι που ακο­λου­θεί την ερ­γο­δο­τι­κή Ομο­σπον­δία Με­τα­φο­ρών, που ρω­τή­θη­κε και αυτό από τους Πορ­το­γά­λους, δεν έχει ακόμη απα­ντή­σει αν θα πάρει μέρος στην συ­μπα­ρά­στα­ση..
Η εται­ρεία που δια­χει­ρί­ζε­ται το λι­μά­νι απει­λεί πως το ξε­φόρ­τω­μα του πλοί­ου θα το ανα­λά­βουν οι πι­στοί στην Ομο­σπον­δία και οι ανορ­γά­νω­τοι στα σω­μα­τεία. 
-Δεν είναι δικό μας θέμα η αντί­θε­ση που υπάρ­χει στην Πορ­το­γα­λία. Το σω­μα­τείο δεν πρέ­πει να ανα­μι­χθεί, δη­λώ­νει. 
Είναι το δεύ­τε­ρο πλοίο που μπλο­κά­ρε­ται στο λι­μά­νι. Το ίδιο ακρι­βώς συ­νέ­βη και την προη­γού­με­νη εβδο­μά­δα πάλι με πλοίο από την Λι­σα­βό­να. 
Εκ­πρό­σω­πος του Εμπο­ρι­κού Επι­με­λη­τή­ριου του Γκέ­τε­μποργκ κα­τη­γο­ρεί το αγω­νι­στι­κό σω­μα­τείο πως πα­ρα­βιά­ζει την ερ­γα­σια­κή ει­ρή­νη. 
Η απά­ντη­ση των λι­με­νερ­γα­τών δια στό­μα­τος του Erik Holgersson είναι πως: οι ερ­γο­δό­τες πάντα θέ­λουν να απα­γο­ρεύ­σουν τις ενέρ­γειες συ­μπα­ρά­στα­σης. Δεν θέ­λουν να υπάρ­χει αλ­λη­λεγ­γύη με­τα­ξύ των ερ­γα­τών. Δια­φω­νού­με μαζί τους. Οι λι­με­νερ­γά­τες δου­λεύ­ουν και συ­νερ­γά­ζο­νται πάνω από τα εθνι­κά σύ­νο­ρα και έτσι θα συ­νε­χί­σου­με.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου