Έγγαμοι κληρωτοί οπλίτες

Τι ισχύει με βάση την ισχύουσα γενική διαταγή του ΓΕΣ για τους έγγαμους κληρωτούς οπλίτες

1. Γνωρίζεται ότι η υπηρεσία, στα πλαίσια της μέριμνας για το προσωπικό, έχει καθιερώσει νομοθετικές και διοικητικές ρυθμίσεις για τους έγγαμους κληρωτούς οπλίτες, όπως παρακάτω: α. Θητεία. Οι έγγαμοι κληρωτοί οπλίτες, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα άρθρα 7 και 8 του (ε) σχετικού καθώς και το άρθρο 1 του (ζ) ομοίου, υπηρετούν μειωμένη θητεία, ως εξής:

α. Θητεία Εξάμηνης Διάρκειας:
i. Ο πατέρας δυο ζώντων τέκνων.
ii. Όσοι έχουν σύζυγο ανίκανη για κάθε εργασία.
iii. Θητεία Εννεάμηνης Διάρκειας και απόλυση με την συμπλήρωση 8 μηνών πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας: Ο πατέρας ενός ζώντος τέκνου.

β. Τοποθετήσεις - Μεταθέσεις:

i. Σύμφωνα με το (η) σχετικό, οι Ν/Σ έγγαμοι κληρωτοί οπλίτες με ή χωρίς παιδί δεν εξαιρούνται από τη γενική πορεία των τοποθετήσεων των οπλιτών, πλην όμως τοποθετούνται στην ευνοϊκότερη Μονάδα από πλευράς δυσκολίας που δέχεται το εδαφικό διαμέρισμα απ’ το οποίο προέρχονται.

ii. Με το (η) όμοιο λαμβάνουν τα παρακάτω μόρια για μετάθεση: (α) Έγγαμος με παιδί: 80 μόρια. (β) Έγγαμος με σύζυγο εγκυμονούσα: 75 μόρια. (γ) Έγγαμος: 70 μόρια.

iii. Οι έγγαμοι οπλίτες που εκπληρώνουν θητεία τρίμηνης διάρκειας τοποθετούνται σε Μονάδες όλης της επικράτειας (ανεξαρτήτως γενικής πορείας) αμέσως μετά την ορκωμοσία τους, απ’ τις οποίες και απολύονται.

iv. Όλοι οι έγγαμοι που εκπληρώνουν μειωμένη θητεία (εξάμηνη, εννεάμηνη) δεν θεμελιώνουν δικαίωμα κανονικών μεταθέσεων, μπορούν όμως να υποβάλλουν αίτηση κατ’ εξαίρεση μετάθεσης, η οποία αξιολογείται από την αρμόδια επιτροπή του ΓΕΣ.

γ. Οικονομικές Παροχές. Οι έγγαμοι κληρωτοί οπλίτες, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, σύμφωνα με το (στ) σχετικό, δικαιούνται τις εξής μηνιαίες αποδοχές:
i. ΄Εγγαμος χωρίς παιδιά: 35,22 €.
ii. Έγγαμος με ένα παιδί: 88,04 €.
iii. Έγγαμος με δύο παιδιά: 140,87 €.
iv. ΄Εγγαμος με τρία παιδιά: 234,78 €.
v. Με τέσσερα παιδιά και άνω, προσαύξηση για κάθε παιδί 14,67 €.

δ. Υγειονομικές Παροχές. Σύμφωνα με το (β) όμοιο, το δημόσιο υποχρεούται την παροχή υγειονομικής περίθαλψης στα μέλη της οικογένειας των κληρωτών οπλιτών (εγγάμων και μη) κατά τη διάρκεια της θητείας τους, όταν αυτά συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του Νόμου.

ε. Λοιπές Διοικητικές Ρυθμίσεις. (1) Σύμφωνα με το (ζ) σχετικό στους οπλίτες που είναι πατέρες τέκνου ή τέκνων χορηγείται κατά τη διάρκεια εκπλήρωσης των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων γονική άδεια ως εξής: (α) Στους πατέρες ενός ζώντος τέκνου, άδεια πέντε (5) ημερών. (β)Στους πατέρες δύο ζώντων τέκνων, άδεια δέκα (10) ημερών. (2) Επίσης, σύμφωνα με το (α) όμοιο, τους χορηγούνται άδειες παραμονής έξω από το Στρατόπεδο για δύο (2) ώρες και άδειες διανυκτερεύσεως, ανεξάρτητα από τα ποσοστά που ισχύουν για τους υπόλοιπους οπλίτες. (3) Οι έγγαμοι κληρωτοί οπλίτες με παιδί ή παιδιά ορίζονται υπηρεσία στη Μονάδα με ανώτερο όριο τρεις (3) φορές την εβδομάδα και να εξέρχονται του στρατοπέδου μετά τη λήξη της μεσημβρινής εργασίας τις υπόλοιπες ημέρες της εβδομάδας, εφόσον υπηρετούν κοντά στην οικογένειά τους.

2. Ανεξάρτητα από τα μέτρα που πρόκειται να λάβει η υπηρεσία, για παραπέρα βελτίωση της θέσης των εγγάμων οπλιτών, επιβάλλεται να παρακολουθούνται και να εφαρμόζονται πιστά η ισχύουσα νομοθεσία, οι κανονισμοί και οι λοιπές σχετικές διαταγές και να λαμβάνεται κάθε μέτρο, μέσα στα παραπάνω πλαίσια, ώστε τυχόν προβλήματα εγγάμων κληρωτών να αντιμετωπίζονται με πνεύμα κατανόησης και με διάθεση διευκόλυνσης.

3. Είναι χρέος όλων των στελεχών, στα πλαίσια του δυνατού, να υποστηρίζουν τις προσπάθειες που γίνονται για τη βελτίωση της θέσης των εγγάμων οπλιτών και τη στήριξη της οικογένειας γενικότερα, με απώτερο σκοπό την αντιμετώπιση του σοβαρού προβλήματος της υπογεννητικότητας, που αντιμετωπίζει η χώρα μας.

4. Η παρούσα αποτελεί διαταγή διαρκούς ισχύος και καταργεί τα (γ) και (δ) σχετικά. Να λάβουν γνώση όλα τα στελέχη, να τηρείται στο φάκελο του Δκτή και να αναπτύσσεται συχνά στις συγκεντρώσεις στελεχών και στις αναφορές των Μονάδων. 

για τυχόν αλλαγές, διαβάστε: ρυθμίσεις για έγγαμους κληρωτούς οπλίτες

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου