Slider

Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2016

Νεαροί οι συνταξιούχοι αξιωματικοί της Εθνικής Φρουράς

ΣΩΤΗΡΟΥΛΛΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 

Σε ηλικία η οποία θεωρείται μικρή, θα αφυπηρετούν τα στελέχη της Εθνικής Φρουράς, με βάση τους νέους κανονισμούς οι οποίοι οδηγούνται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής.
 Οι κανονισμοί προνοούν μείωση του ορίου ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των αξιωματικών καθώς επίσης και ευδόκιμο τερματισμό της υπηρεσίας τους, κάτι το οποίο θα αλλάξει το «κατεστημένο» της τελευταίας 10ετίας αφού αρχικά θα επέλθει ανανέωση του μέσου όρου ηλικίας των υπηρετούντων αξιωματικών και έτσι θα υπάρξει ανέλιξη και άλλων ικανοτέρων προσώπων που βρίσκονται σε χαμηλότερες βαθμίδες.
ΟΡΙΟ ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ.
Το όριο ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης αξιωματικών είναι χωρισμένο ανά τρεις κατηγορίες. Για την α’ κατηγορία, ο μέσος όρος μέχρι σήμερα ήταν αφυπηρέτηση στα 58 έτη ενώ οι κανονισμοί προτείνουν μέσο όρο αφυπηρέτησης τα 56,3 έτη. Για την β’ κατηγορία το όριο αφυπηρέτησης παραμένει το ίδιο, στο 65ο έτος και στην κατηγορία γ’ το 63ο έτος. Πιο συγκεκριμένα, το αξίωμα του ανθυπολοχαγού είναι το μοναδικό το οποίο το όριο αφυπηρέτησης αυξάνεται κατά ένα χρόνο από το 54ο στο 55ο έτος, ενώ το όριο αφυπηρέτησης για τους υπολοχαγούς παραμένει ως έχει, στο 55ο έτος. Όσον αφορά το αξίωμα του λοχαγού, προτείνεται όπως αφυπηρετεί στο 55ο αντί στο 56ο έτος, το αξίωμα του ταγματάρχη προτείνεται όπως αφυπηρετεί στο 55ο έτος αντί στο 57ο έτος. Ακόμα, οι αντισυνταγματάρχες προτείνεται όπως αφυπηρετούν στο 56ο έτος αντί στο 58ο έτος, οι συνταγματάρχες προτείνεται όπως αφυπηρετούν στο 57ο αντί στο 60ο έτος, οι ταξίαρχοι στο 58ο αντί στο 62ο έτος και τέλος οι υποστράτηγοι, σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς, προτείνεται η αφυπηρέτηση τους να γίνεται στο 59ο αντί στο 62ο έτος.
ΕΠΗΡΕΑΖΟΜΕΝΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ.
Μια ενδεχόμενη ψήφιση των κανονισμών σήμερα από τη Βουλή, θα σημαίνει πως όλοι οι υποστράτηγοι και ταξίαρχοι θα αποχωρήσουν από τις τάξεις της Εθνικής Φρουράς, λόγω του ότι έχουν περάσει ήδη το όριο ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης. Ωστόσο, σύμφωνα με τους σχεδιασμούς, οι αφυπηρετήσεις θα γίνονται κλιμακωτά και σταδιακά ούτως ώστε να μην επηρεαστεί το αξιόμαχο της Εθνικής Φρουράς. Στις τάξεις της Εθνικής Φρουράς σήμερα υπηρετούν ένας υποστράτηγος και οκτώ ταξίαρχοι οι οποίοι επηρεάζονται από τις μεταβατικές διατάξεις. Επιπρόσθετα, στην Εθνική Φρουρά υπηρετούν 54 συνταγματάρχες και 220 αντισυνταγματάρχες από τους οποίους επηρεάζονται οι 38 και οι 4 αντίστοιχα. Σήμερα υπηρετούν επίσης 286 ταγματάρχες από τους οποίους επηρεάζονται οι 6. Τέλος, η Εθνική Φρουρά διαθέτει 338 λοχαγούς από τους οποίους επηρεάζονται από τους νέους κανονισμούς οι 7.
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ.
Ο υπουργός Άμυνας τονίζει την ανάγκη θέσπισης των νέων κανονισμών ούτως ώστε να ανανεωθεί η ιεραρχία του στρατού σε όλα τα επίπεδα. Στους ισχύοντες κανονισμούς, σημειώνει, δε διαλαμβάνεται πρόνοια για ανανέωση της ιεραρχίας της Εθνικής Φρουράς, ιδιαίτερα στους ανώτατους βαθμούς της ιεραρχίας της, με εξαίρεση την πρόνοιά τους που αφορά τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των αξιωματικών. Όσον αφορά το όριο αφυπηρέτησης, ο υπουργός Χριστόφορος Φωκαΐδης ανέφερε πως οι επιχειρησιακοί αξιωματικοί, οι οποίοι έχουν την ευθύνη διοίκησης και οργάνωσης των μάχιμων στρατιωτικών τμημάτων σε όλα τα επίπεδα της δομής και της ιεραρχίας του στρατεύματος, καθίσταται επιβεβλημένο να έχουν μικρότερο όριο ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης.
ΑΥΞΗΣΗ ΟΡΙΟΥ.
Αναφορικά με τους αξιωματικούς ιατρούς όλων των βαθμών δεν αλλάζει κάτι και έτσι η αφυπηρέτηση τους παραμένει στο 65ο έτος. Τέλος, στην γ’ κατηγορία στην οποία περιλαμβάνονται αξιωματικοί των σωμάτων αμυντικής διπλωματίας πληροφορικής – μηχανογράφησης, υγειονομικού, στρατολογικού, οικονομικού, δικαστικού μουσικού σώματος, προτείνεται όπως αφυπηρετούν στο 63ο έτος ανεξαρτήτως του βαθμού τον οποίο κατέχουν. «Για τους αξιωματικούς οι οποίοι σύμφωνα με την ειδικότητά τους εκτελούν κυρίως γραφειακά καθήκοντα και παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης για την εκπλήρωση της αποστολής της Εθνικής Φρουράς τα όρια ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης διαφοροποιούνται σε σχέση με τους επιχειρησιακούς αξιωματικούς και αυξάνονται συγκρινόμενα με τα υφιστάμενα. Η προτεινόμενη αύξηση του ορίου ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των εν λόγω αξιωματικών κρίνεται ότι δεν επηρεάζει την εκτέλεση των καθηκόντων τους, αλλά αντίθετα αποτελεί παράμετρο με την οποία ενισχύεται η εμπειρία και η γνώση τους», διευκρίνισε ο κ. Φωκαΐδης.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ.
Όσον αφορά το οικονομικό κόστος, ο υπουργός Οικονομικών είπε πως η μείωση των ορίων ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των αξιωματικών και η πρόνοιά που ρυθμίζει τον υποχρεωτικό τερματισμό της υπηρεσίας τους συνεπάγονται με επιπρόσθετο οικονομικό κόστος, αφού με την αφυπηρέτησή τους θα τους καταβάλλεται σύνταξη για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και επιπρόσθετα θα τους καταβάλλεται νωρίτερα το εφάπαξ που δικαιούνται κατά την αφυπηρέτησή τους. Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι παρ’ όλο που το κόστος των δημόσιων οικονομικών θα αυξηθεί, αυτό είναι εντός των ορίων που μπορεί να διαχειριστεί το υπουργείο Οικονομικών και έτσι το υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε τους κανονισμούς γιατί το θέμα σχετίζεται με τις επιχειρησιακές ανάγκες της Εθνικής Φρουράς.
ΠΡΟΝΟΙΕΣ - ΚΟΜΜΑΤΑ.
Στους κανονισμούς διαλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι βαθμοί των αξιωματικών, προσόντα υποψηφίων για διορισμό και διαδικασία διορισμού, η κατάταξη των αξιωματικών στους κλάδους και στα κοινά σώματα-απονομή ειδικότητας, η ιεραρχία, αρχαιότητα, επετηρίδες και ατομικά έγγραφα αξιωματικών, η αξιολόγηση αξιωματικών και η ανέλιξη και κρίση των αξιωματικών. Στους κανονισμούς διέπονται ακόμα τα συμβούλια κρίσεων και το συμβούλιο επανακρίσεων των αξιωματικών, οι διαβαθμίσεις των κρίσεων των αξιωματικών, οι προαγωγές των αξιωματικών, οι αφυπηρετήσεις και ο τερματισμός της υπηρεσίας των αξιωματικών. Πάντως, τα κόμματα αναμένεται να ψηφίσουν τους εν λόγω κανονισμούς αφού ο ΔΗΣΥ, το ΑΚΕΛ, η ΕΔΕΚ και το Κίνημα Αλληλεγγύης εισηγούνται την έγκρισή τους. Το ΔΗΚΟ και η Συμμαχία Πολιτών αναμένεται να τοποθετηθούν στη Βουλή ενώ αύριο θα γίνει γνωστή και η θέση του Κινήματος Οικολόγων και του ΕΛΑΜ.

Δημιουργείται σώμα αμυντικής διπλωματίας
Στην Ολομέλεια οδηγείται σήμερα και το νομοσχέδιο για τη δημιουργία νέου κοινού σώματος, του σώματος αμυντικής διπλωματίας. Η προτεινόμενη ρύθμιση, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας, κρίνεται αναγκαία υπό το φως της αναβάθμισης των διπλωματικών σχέσεων της Δημοκρατίας επί στρατιωτικών θεμάτων τόσο με τα υπόλοιπα κράτη μέλη της ΕΕ όσο και με τρίτα κράτη. Συναφώς, σημειώνεται, η δημιουργία του εν λόγω σώματος θα οδηγήσει στην αρτιότερη οργάνωση και διαχρονική στελέχωση με εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό του τομέα της αμυντικής διπλωματίας της Δημοκρατίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου