Τρίτη, 29 Μαΐου 2018

Άλλη μια μέρα του Ακήρυκτου πολέμου στο Αιγαίο...


ΕΙΝΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΜΕ ΣΤΡΑΤΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΑ 10 Ν.Μ. ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ, ΕΝΩ ΤΟ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΕΠΕΚΤΑΤΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΔΙΩΚΕΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΣΤΟ ΜΙΣΟ ΑΙΓΑΙΟ!
Γράφουν τα δημοσιογραφικά παπαγαλάκια που αναμασούν την προπαγάνδα της Ακροδεξιάς ηγεσίας του Υπουργείου Άμυνας:
το ζενίθ η τουρκική προκλητικότητα, με νέο “κύμα” τουρκικών παραβιάσεων πάνω από το Αιγαίο καθώς τα τουρκικά μαηχητικά “ξεσάλωσαν” πάνω από το Αιγαίο. 
Σημειώνεται ότι εκτός από τις δεκάδες παραβιάσεις που πραγματοποίησαν σήμερα 23.5.2018, σημειώθηκε και μία αερομαχία. 

Ειδικότερα, οι γείτονες Τούρκοι έστειλαν νέα εναέρια “στρατιά”, 17 αεροσκάφη στο σύνολο τους, εκ των οποίων τα δύο ήταν οπλισμένα. 

Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν 28 παραβιάσεις ( 7 από τους σχηματισμούς και 21 από τα ε/π) και 18 παραβάσεις σε βορειανατολικό, κεντρικό και νοτιανατολικό Αιγαίο. 

Σε κάθε περίπτωση, τα ανωτέρω α/φ αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική".

Ο «ΜΕ­ΓΑ­ΛΟΣ πό­λε­μος» γί­νε­ται στο Αι­γαίο! 32.104 παραβιάσεις τα τελευταία 20 χρόνια!
Γιατί έχουμε 32.104 παραβιάσεις τα τελευταία 20 χρόνια (στοιχεία 2017); 
ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΒΟΛΙΚΟ!
Ο «ΜΕ­ΓΑ­ΛΟΣ πό­λε­μος» γί­νε­ται στο Αι­γαίο! 
Πο­λύ­χρο­νος, διαρ­κής και αι­μα­τη­ρός, μας έχει κο­στί­σει πα­νά­κρι­βα. 55.879 τουρ­κι­κά αερο­σκάφη έχουν κάνει 32.104 πα­ρα­βιά­σεις, από τις οποί­ες 1.817 ήταν πάνω από ελ­λη­νι­κό έδα­φος. Πρό­κει­ται για επί­ση­μα στοι­χεία του ΓΕΑ, τα οποία απα­ντούν με τον πιο πει­στι­κό τρόπο σε όλους όσοι στο εσω­τε­ρι­κό και στο εξωτε­ρικό της χώρας ανα­ρω­τιού­νται γιατί εξοπλί­ζονται οι χρε­ο­κο­πη­μέ­νοι Έλ­λη­νες.
Τα στοι­χεία του ΓΕΑ αφο­ρούν στο 1987, όταν εί­χα­με τη με­γά­λη ελ­λη­νο­τουρ­κι­κή κρί­ση του Μαρ­τί­ου, και συ­γκε­ντρω­τι­κά στο χρο­νικό διά­στη­μα από το 1995 έως το 2016. Οι αριθ­μοί που έχουν κα­τα­γρα­φεί από το ΓΕΑ πραγ­μα­τι­κά τρο­μά­ζουν. Μπο­ρεί να έχου­με «εθι­στεί» στο φαι­νό­με­νο των παραβιάσε­ων στο Αι­γαίο, που ξε­κί­νη­σε το 1974, αλλά, όταν γί­νε­ται η… πρό­σθε­ση, το απο­τέ­λε­σμα είναι εφιαλ­τι­κό. Με αυ­τούς τους αριθ­μούς, που απο­τε­λούν μέρος της ενη­μέ­ρω­σης που έγινε από το ΓΕΑ προς την πο­λι­τι­κή ηγε­σία, απα­ντούν από το ΥΠΕΘΑ στα δη­μο­σιεύ­μα­τα «τύπου “Bild», η οποία έγρα­ψε για τους «χρε­ο­κο­πη­μέ­νους που αγο­ρά­ζουν όπλα με τα λεφτά μας», αλλά και για τις εν­στά­σεις που εκ­φρά­στη­καν στο εσω­τε­ρι­κό της χώρας, όπως αυτή του Νίκου Φίλη.

Τα στοι­χεία της Πο­λε­μι­κής Αεροπορί­ας, που απο­τυ­πώ­νο­νται στον σχε­τι­κό πίνα­κα, έχουν εν­δια­φέ­ρον και για τις εμπλο­κές αλλά και για το πόσα από τα τουρ­κι­κά αερο­σκάφη των Τούρ­κων ει­σέρ­χο­νται οπλισμέ­να στο Αι­γαίο. 
Αυτός ο πο­λύ­χρο­νος «πόλε­μος» στο Αι­γαίο έχει, πρώτα από όλα, απώ­λειες αν­θρω­πί­νων ζωών. Και από την Ελ­λά­δα και από την Τουρ­κία. 
Είναι όμως και εξο­ντωτικός σε ό,τι έχει να κάνει με την ελλη­νική οι­κο­νο­μία. 
Και αυτό δεν είναι υπερβο­λή. Αρκεί να ανα­φέ­ρου­με ότι κατά μέσο όρο η μία ώρα πτή­σης ενός μα­χη­τι­κού αεροσκά­φους κο­στί­ζει πε­ρί­που 10.000 ευρώ. 
Κάθε απο­στο­λή ανα­γνώ­ρι­σης, ανα­χαί­τι­σης και πι­θα­νόν εμπλο­κής δύ­σκο­λα διαρ­κεί κάτω από μία ώρα. Συ­νε­πώς, είναι κα­τα­νοη­τό ότι με 55.879 αε­ρο­σκά­φη στο Αι­γαίο το κό­στος που έχει πλη­ρώ­σει η Ελ­λά­δα είναι απλώς… απροσ­διό­ρι­στο! 
Πολύ πε­ρισ­σό­τε­ρο αν η Π.Α. υπο­λο­γί­σει το κό­στος των πα­ρα­βιά­σε­ων από το 1974, όταν ξε­κί­νη­σαν αυτό το επι­κίν­δυ­νο και ακρι­βό παι­χνί­δι οι Τούρ­κοι.

ΤΙ ΔΕ ΜΑΣ ΛΕΝΕ ΟΙ ΚΑΡΑΒΑΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΑΠΑΓΑΛΑΚΙΑ
Αυτό που δεν μας λένε οι κα­ρα­βα­νά­δες του ΓΕΑ και οι προ­πα­γαν­δι­στές δη­μο­σιο­γρά­φοι που τόσο πολύ λυ­πού­νται για τις ζωές των πι­λό­των και τις θυ­σί­ες που κα­λεί­ται ο χρε­ω­κο­πη­μέ­νος λαός μας είναι ο λόγος που γί­νο­νται όλα!
Ότι στο Αι­γαίο ζούμε τον ΠΑ­ΡΑ­ΛΟ­ΓΙ­ΣΜΟ να υπάρ­χουν θα­λάσ­σια χω­ρι­κά ύδατα στα 6 ν.μ. και πρό­θε­ση επέ­κτα­σης από την Ελ­λά­δα στα 12 ν.μ. που δεν το δέ­χε­ται κα­νείς διε­θνώς γιατί θα με­τέ­τρε­πε το Αι­γαίο σε ελ­λη­νι­κή λίμνη και θα εξα­φά­νι­ζε τα διε­θνή ύδατα!

Για αυτό η Ελ­λά­δα δια­τη­ρεί ενα­έ­ρια στα 10 ν.μ., ένα ακόμη πα­ρα­λο­γι­σμό!
Δια­φο­ρε­τι­κά ενα­έ­ρια και θα­λάσ­σια σύ­νο­ρα.
Κάτι που δεν το ανα­γνω­ρί­ζει κα­νείς ΔΙΕ­ΘΝΩΣ!

Είναι η πα­ρα­βί­α­ση του FIR πα­ρα­βί­α­ση εθνι­κής κυ­ριαρ­χί­ας;
Διε­θνο­λό­γοι απα­ντούν ότι ο έλεγ­χος από μια χώρα ενός κα­θο­ρι­σμέ­νου διε­θνούς ενα­έ­ριου χώρου δεν ισο­δυ­να­μεί σε καμιά πε­ρί­πτω­ση με άσκη­ση κυ­ριαρ­χί­ας, ούτε απο­τε­λεί πρό­κρι­μα για μελ­λο­ντι­κή επέ­κτα­ση του εύ­ρους του εθνι­κού ενα­έ­ριου χώρου. Πρό­κει­ται απο­κλει­στι­κά για ζώνες αρ­μο­διό­τη­τας!
Η αρ­μο­διό­τη­τα αυτή ανα­τέ­θη­κε το 1952 στην Ελ­λά­δα, για όλο το Αι­γαίο, κατά την Ευ­ρω­παι­κή Διά­σκε­ψη για την ενα­έ­ρια κυ­κλο­φο­ρία, χωρίς αμ­φι­σβή­τη­ση από την Τουρ­κία.
Η Τουρ­κία άρ­χι­σε να αμ­φι­σβη­τεί το κα­θε­στώς αυτό τον Αύ­γου­στο του 1974, με έναυ­σμα την σύ­γκρου­ση για το Κυ­πρια­κό, προ­σπα­θώ­ντας να εδραιώ­σει μέση γραμ­μή στο Αι­γαίο με­τα­ξύ των δύο πε­ριο­χών πλη­ρο­φό­ρη­σης.
Σε ότι αφορά τα πο­λε­μι­κά αε­ρο­σκά­φη, η Αθήνα απαι­τεί τα τουρ­κι­κά πο­λε­μι­κά που πε­τούν στο διε­θνή ενα­έ­ριο χώρο του Αι­γαί­ου να της υπο­βάλ­λουν σχέ­δια πτή­σης και να τί­θε­ται υπό την επί­βλε­ψη της ελ­λη­νι­κής ενα­έ­ριας κυ­κλο­φο­ρί­ας.
Όμως τα πο­λε­μι­κά δεν έχουν τέ­τοια υπο­χρέ­ω­ση με βάση το διε­θνές δί­καιο.
Για αυτό τα τουρ­κι­κά αε­ρο­σκά­φη δεν υπο­βάλ­λουν.
Όμως τη μη υπο­βο­λή η Αθήνα την χα­ρα­κτη­ρί­ζει πα­ρα­βί­α­ση του ελ­λη­νι­κού FIR, όρος που δεν υφί­στα­νται με βάση το διε­θνές δί­καιο και τη διε­θνή πρα­κτι­κή.
Με άλλα λόγια, η Ελ­λά­δα κα­τα­σκευά­ζει δι­κούς της κα­νό­νες που δεν ισχύ­ουν διε­θνώς και στη συ­νέ­χεια εξα­νί­στα­ται που πα­ρα­βιά­ζο­νται.
Επι­πλέ­ον, προ­βαί­νει σε συ­νε­χείς ανα­χαι­τί­σεις και πα­ρε­νο­χλή­σεις των τουρ­κι­κών πο­λε­μι­κών με το πρό­σχη­μα ότι πα­ρα­βιά­ζουν το ελ­λη­νι­κό FIR με το να μην τους έχουν υπο­βάλ­λει σχέ­δια πτή­σης
Αυτά υπο­στη­ρί­ζει στο βι­βλίο του ΑΣΠΟΝ­ΔΟΙ ΓΕΙ­ΤΟ­ΝΕΣ-ΕΛ­ΛΑ­ΔΑ-ΤΟΥΡ­ΚΙΑ: Η ΔΙΕ­ΝΕ­ΞΗ ΤΟΥ ΑΙ­ΓΑΙΟΥ ο κα­θη­γη­τής Αλέ­ξης Ηρα­κλεί­δης.
Η Τουρ­κία από τη μεριά της θέλει μοι­ρα­σιά του Αι­γαί­ου.
Και προ­σπα­θεί να επι­βάλ­λει αυτή την απαί­τη­ση στο πλαί­σιο του ελ­λη­νο­τουρ­κι­κού αντα­γω­νι­σμού με στρα­τιω­τι­κά μέσα.
Ου­σια­στι­κά μι­λά­με για δύο αδί­στα­κτες κυ­βερ­νή­σεις και άρ­χου­σες τά­ξεις.
Η ελ­λη­νι­κή άρ­χου­σα τάξη δύο φορές -το 1995 και φέ­τος- προ­ώ­θη­σε τον εποι­κι­σμό βρα­χο­νη­σί­δων για να απο­κτή­σουν υφα­λο­κρη­πί­δα και να αλ­λά­ξει το κα­θε­στώς στο Αι­γαίο, ενώ η Τουρ­κία προ­βάλ­λει το κα­θε­στώς των γκρί­ζων ζωνών.
Στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα οι Τσί­πρας-Καμ­μέ­νος παί­ζουν το παι­χνί­δι του Ερ­ντο­γάν και το αντί­στρο­φο.
Η επι­θε­τι­κό­τη­τα των μεν απο­προ­σα­να­το­λί­ζει από τα μνη­μό­νια και τα σκλη­ρά αντερ­γα­τι­κά μέτρα, επι­βάλ­λει εθνι­κή ενό­τη­τα και κλίμα εθνι­κής ανα­σφά­λειας, δι­καιο­λο­γεί την στρα­τιω­τι­κο­ποί­η­ση της κοι­νω­νί­ας και τους τρε­λούς εξο­πλι­σμούς.
Οι προ­κλή­σεις των Τουρ­κι­κών Ενό­πλων Δυ­νά­με­ων και τα επι­κίν­δυ­να επει­σό­δια που προ­κα­λεί ο ακρο­δε­ξιός ΥΕΘΑ Καμ­μέ­νος, με την πλήρη στή­ρι­ξη της ηγε­τι­κής ομά­δας του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, έχουν ως απο­τέ­λε­σμα να δια­τη­ρούν και προ­πα­γαν­δί­ζουν τον πα­ρεμ­βα­τι­κό ρόλο του ΝΑΤΟ και να τρί­βουν τα χέρια τους οι πο­λε­μι­κές βιο­μη­χα­νί­ες από τις απευ­θεί­ας ανα­θέ­σεις!

Για αυτό δεν ανα­ζη­τούν ΠΟ­ΛΙ­ΤΙ­ΚΗ ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΑΙ­ΓΑΙΟ.
Η κυ­βέρ­νη­ση ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ-ΑΝΕΛ στρέ­φε­ται αδί­στα­κτα στις ΗΠΑ και αγο­ρά­ζει τρελά εξο­πλι­στι­κά προ­γράμ­μα­τα προ­κει­μέ­νου να κυ­ριαρ­χή­σει στο Αι­γαίο και την Ανα­το­λι­κή Με­σό­γειο υλο­ποιώ­ντας τους Με­γα­λοι­δε­α­τι­κούς στό­χους:
ΑΟΖ, Ενερ­γεια­κά κοι­τά­σμα­τα, έλεγ­χος πα­γκό­σμιων ενερ­γεια­κών και εμπο­ρι­κών ροών.
Η κυ­βέρ­νη­ση ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ-ΑΝΕΛ επι­τί­θε­ται προ­κλη­τι­κά στον λαό μας.
Θε­ω­ρού­με ότι η Αρι­στε­ρά και το ερ­γα­τι­κό κί­νη­μα δεν θα πρέ­πει να εν­σω­μα­τω­θούν σε αυ­τούς τους πο­λε­μι­κούς-επι­θε­τι­κούς-εθνι­κούς αστι­κούς στό­χους της κυ­βέρ­νη­σης και του κό­σμου του πλού­του.
Η κυ­βέρ­νη­ση Ερ­ντο­γάν χρειά­ζε­ται τον εθνι­κι­σμό για να απο­προ­σα­να­το­λί­ζει τον Τουρ­κι­κό λαό από την ανα­πτυσ­σό­με­νη οι­κο­νο­μι­κή κρίση, να πα­ρου­σιά­ζε­ται ως πα­ρά­γο­ντας ασφά­λειας σε ένα πε­ρι­βάλ­λον ανα­σφά­λειας, να βρί­σκει και να νο­μι­μο­ποιεί τη βάση συμ­μα­χί­ας της με τους φα­σί­στες Γκρί­ζους Λύ­κους, ώστε να προ­χω­ρή­σουν οι αλ­λα­γές στο πο­λι­τι­κό σύ­στη­μα εγκα­θι­στώ­ντας το κα­θε­στώς κοι­νο­βου­λευ­τι­κού ολο­κλη­ρω­τι­σμού που απαι­τεί η σύν­θε­ση του πο­λι­τι­κού Ισλάμ με τον ολο­κλη­ρω­τι­κό κα­πι­τα­λι­σμό.

ΟΙ ΠΟ­ΛΕ­ΜΙ­ΚΟΙ ΕΞΟ­ΠΛΙ­ΣΜΟΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΤΕ­ΡΑ­ΣΤΙΟ ΣΚΑΝ­ΔΑ­ΛΟ.
Ο ΕΛ­ΛΗ­ΝΟ­ΤΟΥΡ­ΚΙ­ΚΟΣ ΙΜΠΕ­ΡΙΑ­ΛΙ­ΣΤΙ­ΚΟΣ ΑΝΤΑ­ΓΩ­ΝΙ­ΣΜΟΣ ΣΗ­ΜΑΙ­ΝΕΙ ΠΟ­ΛΕ­ΜΟ. ΕΝΑ­ΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΛΑΩΝ ΕΛ­ΛΑ­ΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡ­ΚΙΑΣ.

Πρέ­πει να πούμε ΟΧΙ. Πρέ­πει να αντι­δρά­σου­με.
Τα κοι­νω­νι­κά κι­νή­μα­τα πρέ­πει να πά­ρουν συ­γκε­κρι­μέ­νες πρω­το­βου­λί­ες ενά­ντια στους προ­κλη­τι­κούς εξο­πλι­σμούς και στον εντει­νό­με­νο κοι­νω­νι­κό πό­λε­μο, όποια μορφή και αν λάβει.

ΑΝΤΙ­ΠΟ­ΛΕ­ΜΙ­ΚΗ ΔΙΕ­ΘΝΙ­ΣΤΙ­ΚΗ ΚΙ­ΝΗ­ΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου