Οι Gokcek και Bolek έφτα­σαν να είναι κάτω από 40 κιλά, συ­νε­χί­ζο­ντας τον αγώνα τους για να απο­φυ­λα­κι­στούν τα υπό­λοι­πα μέλη του συ­γκρο­τή­μα­τος και να στα­μα­τή­σουν οι διώ­ξεις από το τουρ­κι­κό κρά­τος.
«Το μόνο που ήθελε η Helin ήταν να τρα­γου­δά ελεύ­θε­ρα τα τρα­γού­δια της. Ο φα­σι­σμός του AKP (κυ­βερ­νών κόμμα Ερ­ντο­γάν) είναι υπεύ­θυ­νος για το θά­να­το της. Οι απαι­τή­σεις ήταν πολύ εύ­κο­λο να ικα­νο­ποι­η­θούν», γρά­φει σε μή­νυ­μα του στο twitter η Επι­τρο­πή Αλ­λη­λεγ­γύ­ης στο Grup Yorum.