Αποσπάσεις

Απόσπαση είναι η προσωρινή μετακίνηση, για κά­λυψη έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών που δεν μπο­ρούν άμεσα να καλυφθούν με τοποθέτηση ή μετάθεση οπλίτη. Με την απόσπαση δεν μεταβάλλεται η οργανική υπαγωγή του οπλίτη, ενώ η διάρκειά της δεν μπορεί να υπερβαίνει τις σαράντα πέντε (45) ημέρες καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας του. Κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του Αρχηγού του ΓΕΣ μπορεί να παραταθεί κατά δέκα πέντε (15) ημέρες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου