Slider

Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2016

Το ΑΚΡΟΔΕΞΙΌ ΔΙΚΤΥΟ 21 ξανά στο προσκήνιο με αφορμή το Πραξικόπημα στην Τουρκία

Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, το Δίκτυο 21, το τουρκικό πραξικόπημα και «για δες καιρό που διάλεξαν» οι συνεντεύξεις απόστρατων και εθνικιστών.

Είχε καιρό να πα­ρέμ­βει στη δη­μό­σια, πο­λι­τι­κή σκηνή, ο γνω­στός και διά­ση­μος ποι­νι­κο­λό­γος και πα­λιός βου­λευ­τής της ΝΔ, Αλέ­ξαν­δρος Λυ­κου­ρέ­ζος. Έκρι­νε σκό­πι­μο, όμως, να μας υπεν­θυ­μί­σει την πα­ρου­σία του, με αφορ­μή την προ­σγεί­ω­ση των 8 αι­τού­ντων άσυλο τούρ­κων στρα­τιω­τι­κών στο αε­ρο­δρό­μιο της Αλε­ξαν­δρού­πο­λης, ώρες μετά την απο­τυ­χη­μέ­νη από­πει­ρα πρα­ξι­κο­πή­μα­τος ενα­ντί­ον της κυ­βέρ­νη­σης Ερ­ντο­γάν.
Προ­τού καν σχε­δόν κα­τέ­βουν από το ελι­κό­πτε­ρο, με δη­μό­σια ανα­κοί­νω­ση του, ο Λυ­κου­ρέ­ζος το­πο­θε­τή­θη­κε για το ζή­τη­μα (ποιος τον ρώ­τη­σε, αλή­θεια!;) προ­τεί­νο­ντας ως οδό «λύσης» της δια­φαι­νό­με­νης κρί­σης με­τα­ξύ Ελ­λά­δας και Τουρ­κί­ας, την τή­ρη­ση των κα­νό­νων της ελ­λη­νι­κής έν­νο­μης τάξης και της διε­θνούς νο­μι­μό­τη­τας. Η δή­λω­ση θα μπο­ρού­σε να θε­ω­ρη­θεί τόσο ως ου­δέ­τε­ρη το­πο­θέ­τη­ση ενός κατά τα άλλα εξα­φα­νι­σμέ­νου εδώ και καιρό δη­μό­σιου άνδρα όσο και ως αυ­το­προ­βο­λή ενός εν δυ­νά­μει νο­μι­κού εκ­προ­σώ­που των «8», εφό­σον αυτοί γνω­ρί­ζουν την ύπαρ­ξη του και επι­διώ­κουν τη συ­νερ­γα­σία μαζί του.
Ο Λυ­κου­ρέ­ζος επα­νήλ­θε δύο μέρες μετά, νου­θε­τώ­ντας ου­σια­στι­κά τον ανα­πλη­ρω­τή υπουρ­γό Άμυ­νας, Δη­μή­τρη Βίτσα και υπο­δει­κνύ­ο­ντας του ότι κακώς προ­βαί­νει σε δη­λώ­σεις υπο­στη­ρι­κτι­κές του αι­τή­μα­τος της τουρ­κι­κής κυ­βέρ­νη­σης για άμεση έκ­δο­ση των «8», χωρίς εν προ­κει­μέ­νω να έχει καν προη­γη­θεί η νό­μι­μη διοι­κη­τι­κή και δι­κα­στι­κή οδός εξέ­τα­σης των δικών τους αι­τη­μά­των ασύ­λου. Μια τέ­τοια το­πο­θέ­τη­ση – σε διπλό χρόνο – τεί­νει να δι­καιώ­σει την υπό­θε­ση ότι ο Λυ­κου­ρέ­ζος αυ­το­προ­βάλ­λε­ται και πλα­σά­ρε­ται σαν νο­μι­κός συ­μπα­ρα­στά­της και εκ­πρό­σω­πος των «8», γε­γο­νός όμως που προ­κα­λεί και ερω­τη­μα­τι­κά, καθώς ο γνω­στός ποι­νι­κο­λό­γος είναι και γνω­στός πο­λι­τι­κός, συ­νι­δρυ­τής του εν υπνώ­σει και σε αδρά­νεια ευ­ρι­σκό­με­νου εθνι­κι­στι­κού Δι­κτύ­ου 21, του, με­τα­ξύ άλλων, «τουρ­κο­φα­γι­κού» Δι­κτύ­ου 21.
Ποιο, επο­μέ­νως και ακρι­βώς, είναι το κί­νη­τρο ενός δι­κη­γό­ρου, πα­τε­ντα­ρι­σμέ­νου εθνι­κι­στή και κι­νού­με­νου στις πα­ρυ­φές του φά­σμα­τος της «όλης» Ακρο­δε­ξιάς, όταν σπεύ­δει να πάρει θέση ακα­ριαία σε ένα τέ­τοιο φλέ­γον ζή­τη­μα; Ταυ­τό­ση­μη το­πο­θέ­τη­ση, πιο «ου­δέ­τε­ρη» και άχρω­μη πά­ντως, και πάντα στο πλαί­σιο της τή­ρη­σης των κα­νό­νων διε­θνούς νο­μι­μό­τη­τας, έκρι­νε σκό­πι­μο να κάνει και ο κα­θη­γη­τής Διε­θνούς Πο­λι­τι­κής, Άγ­γε­λος Συ­ρί­γος, ο οποί­ος όμως έχει, με­τα­ξύ άλλων, κάτι κοινό με τον Λυ­κου­ρέ­ζο: Υπήρ­ξε και αυτός συ­νι­δρυ­τι­κό μέλος του Δι­κτύ­ου 21.
Ποιο, επο­μέ­νως και ακρι­βώς, είναι το κί­νη­τρο, δύο του­λά­χι­στον γνω­στών και προ­βε­βλη­μέ­νων στε­λε­χών του Δι­κτύ­ου 21 όταν διά του Τύπου φρο­ντί­ζουν να πά­ρουν θέση (ακα­ριαία και άμεσα) για το ζή­τη­μα του ασύ­λου των «8», όταν κατά τα άλλα έχουν σιω­πή­σει για πα­ρά­δειγ­μα σε πα­λαιό­τε­ρες αλλά και πρό­σφα­τες απε­λά­σεις κούρ­δων και αρι­στε­ρών αγω­νι­στών και τις επι­στρο­φές τους στα λευκά κελιά των τουρ­κι­κών φυ­λα­κών;
Σή­με­ρα, ήρθε το κε­ρα­σά­κι στην τούρ­τα. Από τον «ενη­με­ρω­τι­κό» ιστό­το­πο Newsbomb, συμ­φε­ρό­ντων Γιαν­να­κό­που­λου που προ­βάλ­λει – όπως είναι «φυ­σι­κό» και... λο­γι­κό - τις δρα­στη­ριό­τη­τες, τις θέ­σεις, τις το­πο­θε­τή­σεις και τις αντι­λή­ψεις του γνω­στού ακρο­δε­ξιού δι­κη­γό­ρου (του) , άλ­λο­τε γε­νι­κού γραμ­μα­τέα της συ­γκυ­βέρ­νη­σης Σα­μα­ρά - Βε­νι­ζέ­λου, νυν συ­ντο­νι­στή του κόμ­μα­τος «Εθνι­κή Ενό­τη­τα», Τάκη Μπαλ­τά­κου, πλη­ρο­φο­ρη­θή­κα­με την ύπαρ­ξη απο­κλει­στι­κής συ­νέ­ντευ­ξης ενός από­στρα­του αντι­στρά­τη­γου, του Κων­στα­ντί­νου Ζια­ζιά. Ο Ζια­ζιάς, αφού πρώτα μεν δη­λώ­νει ότι «καλό θα ήταν να κοι­τά­με μόνο τα του οίκου μας και να φρο­ντί­ζου­με την ετοι­μό­τη­τα των ελ­λη­νι­κών ενό­πλων δυ­νά­με­ων», μετά, πε­τά­ει την «οβίδα»: «Με τόσο βαθιά διαι­ρε­μέ­νο τον στρα­τό κα­νέ­νας ηγέ­της δεν πρέ­πει να κοι­μά­ται ήσυ­χος. Ο Ερ­ντο­γάν δεν θα βγά­λει τη χρο­νιά»! Δεν κρί­νει πά­ντως σκό­πι­μο να μας δια­φω­τί­σει πως προ­κύ­πτει αυτό το συ­μπέ­ρα­σμα, αυτή η εκτί­μη­ση, που ου­σια­στι­κά φω­το­γρα­φί­ζει την πι­θα­νό­τη­τα νέου, στρα­τιω­τι­κού πρα­ξι­κο­πή­μα­τος, αυτή τη φορά μά­λι­στα, ολο­κλη­ρω­μέ­νου, πε­τυ­χη­μέ­νου και δια­λυ­τι­κού των υπο­λειμ­μά­των της τουρ­κι­κής δη­μο­κρα­τί­ας. Συ­νε­χί­ζει πά­ντως να το­πο­θε­τεί­ται επί του προ­κει­μέ­νου, εκτι­μώ­ντας ότι «ο τουρ­κι­κός στρα­τός είναι βαθιά διαι­ρε­μέ­νος και υπάρ­χει βαθιά δι­χό­νοια και στην τουρ­κι­κή αστυ­νο­μία», κα­τά­στα­ση που κατά τον από­στρα­το αντι­στρά­τη­γο, εγκυ­μο­νεί κιν­δύ­νους για «ανε­ξέ­λεγ­κτες κα­τα­στά­σεις» σε ένα από τα πλέον αγα­πη­μέ­νο θέ­μα­τα κάθε (ακρο)δε­ξιού έν­στο­λου ή πο­λι­τι­κού άνδρα, τους πρό­σφυ­γες. Ο Ζια­ζιάς είναι κα­τη­γο­ρη­μα­τι­κός σε αυτό το σκέ­λος και δεν αφή­νει αμ­φι­βο­λί­ες για το τι θα επι­θυ­μού­σε: «Ο στρα­τός και όλες οι ελ­λη­νι­κές ένο­πλες δυ­νά­μεις πρέ­πει να ανα­λά­βουν τις ευ­θύ­νες τους και να φυ­λά­ξουν τα σύ­νο­ρα μας, να ασφα­λί­σου­με τα σύ­νο­ρα μας. Το Σύ­νταγ­μα», συ­νε­χί­ζει ο από­στρα­τος, «έδωσε αυτό τον ρόλο μόνο στις ένο­πλες δυ­νά­μεις μας»
Ο αντι­στρά­τη­γος Ζια­ζιάς, λοι­πόν, λέει τα πα­ρα­πά­νω σε ιστό­το­πο που απη­χεί τις εθνι­κι­στι­κές, ακρο­δε­ξιές και μι­σαλ­λό­δο­ξες θέ­σεις του πρώην στε­νού συ­νερ­γά­τη του Αντώ­νη Σα­μα­ρά, Τάκη Μπαλ­τά­κου. Πα­ρέν­θε­ση: Τι κοινό έχουν Μπαλ­τά­κος, Λυ­κου­ρέ­ζος, Συ­ρί­γος; Υπήρ­ξαν συ­νι­δρυ­τι­κά μέλη του Δι­κτύ­ου 21, του με­τα­ξύ άλλων, «τουρ­κο­φα­γι­κού» Δι­κτύ­ου 21, μαζί με τον έτερο στενό συ­νερ­γά­τη του Σα­μα­ρά και εξ απορ­ρή­των του, Χρύ­σαν­θο Λα­ζα­ρί­δη, καθώς και τον επι­κε­φα­λής πια του κόμ­μα­τος της «Νέας Δε­ξιάς», Φαήλο Κρα­νι­διώ­τη.
Το Δί­κτυο 21 λοι­πόν, έκανε αι­σθη­τή την πα­ρου­σία του αυτές τις μέρες. Γε­νι­κά, μετά την Πα­ρα­σκευή το βράδυ υπήρ­ξε έντο­νη και δια­δι­κτυα­κή κυ­ρί­ως κι­νη­τι­κό­τη­τα από το σύ­νο­λο της ελ­λη­νι­κής ακρο­δε­ξιάς, που ου­σια­στι­κά φά­νη­κε να στη­ρί­ζει (ψευ­δώ­νυ­μα, έμ­με­σα, με μι­σό­λο­γα) τους στρα­τιω­τι­κούς κύ­κλους, που κί­νη­σαν τα νή­μα­τα του πρα­ξι­κο­πή­μα­τος στην Τουρ­κία. Διό­λου πα­ρά­δο­ξα, οι εν Ελ­λά­δι εθνι­κι­στές και πα­τρι­δο­κά­πη­λοι, οι έμπο­ροι του εθνι­κι­σμού και του φα­να­τι­σμού βρέ­θη­καν στο ίδιο μήκος κύ­μα­τος με τους επί­δο­ξους πρα­ξι­κο­πη­μα­τί­ες και τους αντί­στοι­χους κύ­κλους στην Άγκυ­ρα και την Κων­στα­ντι­νού­πο­λη. Είναι φα­νε­ρό ότι υπάρ­χουν γέ­φυ­ρες αλ­λη­λο­κα­τα­νό­η­σης και κοι­νών αντι­λή­ψε­ων, αντι­λή­ψε­ων δι­χα­σμού και σπα­ραγ­μού των ερ­γα­ζό­με­νων λαών και υπο­νό­μευ­σης των δη­μο­κρα­τι­κών θε­σμών και των λαϊ­κών κα­τα­κτή­σε­ων.
Θα πρέ­πει να στα­θού­με όμως ιδιαί­τε­ρα στην επα­νε­νερ­γο­ποί­η­ση και δη­μό­σια επα­νεμ­φά­νι­ση από­στρα­των αξιω­μα­τι­κών τύπου Ζια­ζιά, που διε­τέ­λε­σε με­τα­ξύ άλλων και αρ­χη­γός του Γε­νι­κού Επι­τε­λεί­ου Στρα­τού και εκ­θειά­ζε­ται στους (παρα)στρα­τιω­τι­κούς δια­δρό­μους ως ιδιαί­τε­ρα «μά­χι­μος μαυ­ρο­σκού­φης» και «εθνι­κά ευαί­σθη­τος» με αδυ­να­μία στην εθνι­κι­στι­κή ατζέ­ντα που αφορά τη Θράκη, το Αι­γαίο και βέ­βαια τους πρό­σφυ­γες. Ο Ζια­ζιάς δεν φεί­δε­ται δη­μό­σιων το­πο­θε­τή­σε­ων τα τε­λευ­ταία χρό­νια, έχο­ντας πάντα ένα μο­τί­βο «εθνι­κής πνοής και ενό­τη­τας», ενώ δια­θέ­τει και μό­νι­μο βήμα πα­ρου­σί­ας σε ιστό­το­πους και δια­δι­κτυα­κά κα­νά­λια, που ασχο­λού­νται με τη θε­μα­το­λο­γία των ενό­πλων δυ­νά­με­ων και εμ­φα­νί­ζε­ται ως τα­κτι­κός συ­νο­μι­λη­τής όχι μόνο του Τάκη Μπαλ­τά­κου, αλλά και του Κώστα Κα­ρα­μαν­λή, τον οποίο επι­σκέ­πτε­ται στο πο­λι­τι­κό του γρα­φείο στην πλα­τεία Μα­βί­λη.
Πα­ράλ­λη­λα, ο Ζια­ζιάς απαρ­τί­ζει μαζί με τους πρώην αρ­χη­γούς ΓΕΕΘΑ και ΓΕΣ, Μι­χά­λη Κω­στα­ρά­κο και Φρα­γκού­λη Φρά­γκο ένα ιδιό­τυ­πο τρί­γω­νο πο­λυ­πραγ­μό­νων πρώην αξιω­μα­τι­κών των ενό­πλων δυ­νά­με­ων, που κατά και­ρούς (παρα) στρα­τιω­τι­κοί και (παρα) πο­λι­τι­κοί κύ­κλοι θα τους ήθε­λαν στην πρώτη γραμ­μή και της πο­λι­τι­κής σκη­νής, προ­κει­μέ­νου, όπως υπο­στη­ρί­ζε­ται, να σπά­σει η απο­μό­νω­ση και η σιωπή των υψη­λό­βαθ­μων αξιω­μα­τι­κών, η οποία έχει επι­βλη­θεί «τι­μω­ρη­τι­κά» στο στρά­τευ­μα μετά την πτώση της χού­ντας. Ο Κω­στα­ρά­κος αυτή τη στιγ­μή, είναι επι­κε­φα­λής της Στρα­τιω­τι­κής Επι­τρο­πής της Ευ­ρω­παϊ­κής Ένω­σης, ο Φρά­γκος δεν έχει κλεί­σει ποτέ την πόρτα στο να στρα­φεί πιο ενερ­γά στην πο­λι­τι­κή, ο Ζια­ζιάς συ­νο­μι­λεί και ομι­λεί επί πα­ντός επι­στη­τού με «εθνι­κό» πρό­ση­μο, ενώ τα επι­τε­λι­κά, πο­λι­τι­κά σχέ­δια πολ­λών σε­ση­μα­σμέ­νων ακρο­δε­ξιών για «στρα­τιω­τι­κό, επι­κε­φα­λής ενω­τι­κού, δε­ξιού εγ­χει­ρή­μα­τος» δεν έχουν εγκα­τα­λει­φθεί και φυ­σι­κά σε αυτά δεν έχει κρύ­ψει ότι πρω­τα­γω­νι­στεί ο Τάκης Μπαλ­τά­κος... Η κα­τά­στα­ση στην Τουρ­κία φαί­νε­ται να ανα­ζω­πυ­ρώ­νει το ελ­λη­νι­κό πο­λι­τι­κο­στρα­τιω­τι­κό εν­δια­φέ­ρον για ενερ­γό­τε­ρη ανά­μει­ξη των καθ' ημάς στρα­τιω­τι­κών και στα πο­λι­τι­κά πράγ­μα­τα.
*Ο Πα­λαιός Πο­λε­μι­στής υπήρ­ξε μαρ­ξι­στι­κή εφη­με­ρί­δα των Ενώ­σε­ων Πα­λαιών Πο­λε­μι­στών, που ίδρυ­σε και δι­ηύ­θυ­νε τα χρό­νια μετά τη μι­κρα­σια­τι­κή εκ­στρα­τεία και κα­τα­στρο­φή, ο Πα­ντε­λής Που­λιό­που­λος. Στο Rproject θα επα­νεμ­φα­νί­ζε­ται η υπο­γρα­φή αυτή όταν ανα­κύ­πτουν θέ­μα­τα επι­και­ρό­τη­τας στο πεδίο των ενό­πλων δυ­νά­με­ων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου