Τετάρτη 20 Μαΐου 2015

Το έγκλημα του Λάτση έχει νεκρούς! Αυτός είναι ο καθημερινός ταξικός πόλεμος εναντίον των εργαζομένων και τα θύματα της

Θοδωρής Πατσατζής
Ο Μπάμπης Δευτεραίος, ένας από τους τραυματίες της έκρηξης στα διυλιστήρια των ΕΛΠΕ Ασπροπύργου, που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο «Αττικόν» υπέκυψε σήμερα στα τραύματά του. Ενώ σε μη αναστρέψιμη κατάσταση βρίσκεται και δεύτερος από τους τραυματίες που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Θριάσιου νοσοκομείου. Ο Μπάμπης Δευτεραίος ήταν 41 χρονών και πατέρας δύο παιδιών.
Συ­νο­λι­κά οι τραυ­μα­τί­ες από το ατύ­χη­μα ήταν 6. Μόνο που το «ατύ­χη­μα» ήταν ένα έγκλη­μα. Οι ενοι­κια­ζό­με­νοι ερ­γα­ζό­με­νοι που προ­σλαμ­βά­νουν οι ερ­γο­λά­βοι, δου­λεύ­ουν χωρίς να εφαρ­μό­ζε­ται κα­νέ­να σχε­δόν μέτρο ασφα­λεί­ας, σε 12ω­ρες και 16ω­ρες βάρ­διες και με ελά­χι­στα δια­λείμ­μα­τα. Η ερ­γα­τι­κή τάξη θρη­νεί σή­με­ρα ακόμη ένα νεκρό που έγινε θυσία στο βωμό του κέρ­δους των αφε­ντι­κών.
Οι ερ­γο­λά­βοι δεν μπή­καν τυ­χαία στα ΕΛΠΕ. Ήταν απο­τέ­λε­σμα των πε­ρι­κο­πών στις θέ­σεις ερ­γα­σί­ας όπως και των πε­ρι­κο­πών στα έξοδα για να τη­ρού­νται πλή­ρως τα μέτρα ασφα­λεί­ας. Στο συ­γκε­κρι­μέ­νο ατύ­χη­μα παρά την πυρ­κα­γιά που προ­κλή­θη­κε από την έκρη­ξη δεν χτύ­πη­σε ο συ­να­γερ­μός πυρ­κα­γιάς και δεν υπήρ­χε σχέ­διο ασφα­λούς εξό­δου των ερ­γα­ζο­μέ­νων σε πε­ρί­πτω­ση πυρ­κα­γιάς. Ενώ κατά τη διάρ­κεια της φω­τιάς, οι ερ­γα­ζό­με­νοι στοι­βά­χτη­καν σαν ζώα σε έναν από τους χώ­ρους στάθ­μευ­σης των εγκα­τα­στά­σε­ων, χωρίς να τους επι­τρέ­πε­ται να με­τα­κι­νη­θούν. Όταν κα­τά­φε­ραν και άνοι­ξαν μία από τις εξό­δους, προ­κει­μέ­νου να δια­φύ­γουν, το προ­σω­πι­κό φύ­λα­ξης των εγκα­τα­στά­σε­ων τους κυ­νή­γη­σε για να τους πάρει τις κάρ­τες ει­σό­δου.

Κι όλα τα πα­ρα­πά­νω ενώ μι­λά­με για ένα χρυ­σο­φό­ρο όμιλο πολύ πε­ρισ­σό­τε­ρο μετά την συγ­χώ­νευ­ση με την Πε­τρό­λα του Λάτση. Ο Όμι­λος κα­τέ­χει ηγε­τι­κή θέση στην εγ­χώ­ρια εμπο­ρία, μέσω των θυ­γα­τρι­κών του ΕΚΟ και ΕΛ­ΛΗ­ΝΙ­ΚΑ ΚΑΥ­ΣΙ­ΜΑ (πρώην BP Hellas). Οι δυο εται­ρεί­ες δρα­στη­ριο­ποιού­νται στην εγ­χώ­ρια λια­νι­κή εμπο­ρία μέσω δι­κτύ­ου πε­ρί­που 1.700 πρα­τη­ρί­ων, καθώς και στις πω­λή­σεις υγρα­ε­ρί­ου, βιο­μη­χα­νι­κών, αε­ρο­πο­ρι­κών, ναυ­τι­λια­κών καυ­σί­μων και λι­πα­ντι­κών.

Επι­πλέ­ον, δρα­στη­ριο­ποιεί­ται στις αγο­ρές της Νο­τιο­α­να­το­λι­κής Ευ­ρώ­πης. Δια­θέ­τει το μο­να­δι­κό δι­υ­λι­στή­ριο της Π.Γ.Δ.Μ. στα Σκό­πια και μέσω ενός δι­κτύ­ου 287 πρα­τη­ρί­ων συ­νο­λι­κά, κα­τέ­χει ση­μα­ντι­κή θέση στην εμπο­ρία καυ­σί­μων σε Κύπρο, Βουλ­γα­ρία, Σερ­βία και Μαυ­ρο­βού­νιο.

Ο Όμι­λος κα­τέ­χει δι­καιώ­μα­τα έρευ­νας υδρο­γο­ναν­θρά­κων στην Ελ­λά­δα και το Μαυ­ρο­βού­νιο, ενώ οι τρέ­χου­σες δρα­στη­ριό­τη­τές του επι­κε­ντρώ­νο­νται σε έρευ­νες στις πε­ριο­χές West Obayed και Mesaha της Αι­γύ­πτου (συμ­με­το­χή 30% ανά πε­ριο­χή). Συμ­με­τέ­χει ως δια­χει­ρι­στής σε διε­θνή κοι­νο­πρα­ξία πε­τρε­λαϊ­κών εται­ρειών (συμ­με­το­χή 33%) η οποία έχει επι­λε­γεί από το ΥΠΕΚΑ (από την προη­γού­με­νη κυ­βέρ­νη­ση) ως ο πρώ­τος προ­τι­μη­τέ­ος προ­σφέ­ρων για την από­κτη­ση δι­καιω­μά­των έρευ­νας και πα­ρα­γω­γής στο Δυ­τι­κό Πα­τραϊ­κό κόλπο, ενώ στις 14 Μαΐου 2014 υπε­γρά­φη η σύμ­βα­ση πα­ρα­χώ­ρη­σης με το Ελ­λη­νι­κό Δη­μό­σιο. Ήδη έχουν ξε­κι­νή­σει οι αρ­χι­κές γε­ω­λο­γι­κές με­λέ­τες στην πε­ριο­χή.

Ο Όμι­λος δια­θέ­τει το μο­να­δι­κό κα­θε­το­ποι­η­μέ­νο συ­γκρό­τη­μα πα­ρα­γω­γής πε­τρο­χη­μι­κών στην Ελ­λά­δα. Το με­ρί­διο της εγ­χώ­ριας αγο­ράς υπερ­βαί­νει το 50% ενώ οι εξα­γω­γές, κυ­ρί­ως στην Τουρ­κία, την Ιτα­λία και την Ιβη­ρι­κή χερ­σό­νη­σο, αντι­προ­σω­πεύ­ουν πο­σο­στό πε­ρί­που 50%-60% των πω­λή­σε­ων.

Δρα­στη­ριο­ποιεί­ται επί­σης στους το­μείς ηλε­κτρι­κής ενέρ­γειας και φυ­σι­κού αε­ρί­ου. Μέσω της ELPEDISON, κοι­νο­πρα­ξία με την ιτα­λι­κή EDISON, ήδη λει­τουρ­γεί δύο μο­νά­δες συν­δυα­σμέ­νου κύ­κλου στη Θεσ­σα­λο­νί­κη και τη Θίσβη Βοιω­τί­ας. Επι­πλέ­ον, τα ΕΛΠΕ δρα­στη­ριο­ποιού­νται στον κλάδο των ανα­νε­ώ­σι­μων πηγών ενέρ­γειας.

Ο Όμι­λος συμ­με­τέ­χει κατά 35% στη Δη­μό­σια Επι­χεί­ρη­ση Αε­ρί­ου Α.Ε. (ΔΕΠΑ) που απο­τε­λεί τον κύριο ει­σα­γω­γέα και πά­ρο­χο φυ­σι­κού αε­ρί­ου στην Ελ­λά­δα.

Αυτός λοι­πόν ο χρυ­σο­φό­ρος όμι­λος μεί­ω­σε τις δα­πά­νες για μέτρα ασφα­λεί­ας τα προη­γού­με­να χρό­νια, απο­δει­κνύ­ο­ντας ότι οι κα­πι­τα­λι­στές δεν είναι μόνο αρ­πα­κτι­κά της αγο­ράς. Είναι αρ­πα­κτι­κά ζωών των ερ­γα­τών που με τον ιδρώ­τα τους, τους χα­ρί­ζουν αυτά τα τε­ρά­στια κέρδη. Η τι­μω­ρία σε αυ­τούς τους εγκλη­μα­τί­ες είναι μία. Είναι η επα­να­κρα­τι­κο­ποί­η­ση των ΕΛΠΕ χωρίς καμιά απο­ζη­μί­ω­ση στους Λά­τση­δες και στους υπό­λοι­πους με­τό­χους.
http://rproject.gr/article/egklima-toy-latsi-ehei-nekroys

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου