Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2024

Η Βουλή πληρώνει για αγορές υπολογιστών και κινητών βουλευτών και δημοσιογράφων! Δείτε την απόφαση

Μπορεί ο κόσμος «να μην έχει μαντήλι να κλάψει», μπορεί οι τιμές στα σούπερ μάρκετ να σκαρφαλώνουν όλη μέρα όλο και ψηλότερα, ωστόσο στη Βουλή των Ελλήνων δεν έχουν ακούσει τα μαντάτα! Γι΄ αυτό και ο Πρόεδρος της Βουλής αποφάσισε ότι τόσο οι βουλευτές όσο και οι δημοσιογράφοι του κοινοβουλευτικού ρεπορτάζ μπορούν να προμηθευτούν νέους υπολογιστές και «τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό» με κονδύλια της Βουλής!

Στη δημοσιευμένη απόφαση αναφέρεται ότι η Βουλή καλύπτει «το ανώτατο χρηματικό ποσό που καλύπτει η Βουλή των Ελλήνων». Ποιο είναι αυτό; Οι πληροφορίες λένε ότι είναι 2.800 για τους βουλευτές .

Το ΦΕΚ ΕΔΩ
Η απόφαση:

Αριθμ. Πρωτ. 13040 Διεκπ. 8757

Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της αποφάσεως της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων για τον «Καθορισμός του τηλεπικοινωνιακού υλικού και του εξοπλισμού πληροφορικής για τους Βουλευτές και τους διαπιστευμένους Κοινοβουλευτικούς Συντάκτες κατά την Κ’ Κοινοβουλευτική Περίοδο».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 63 παρ. 1 και 2 και 65 παρ. 1 του Συντάγματος,

2. την κατά τη Μ’ συνεδρίαση της 26ης Οκτωβρίου 2023 ομόφωνη απόφαθχ\ της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων,

3. τις διατάξεις του άρθρου 97 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β’ Α’ 51/1997), όπως ισχύει, παραγγέλλουμε:

Τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της αποφάσεως αυτής, που έχει ως εξής:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Καθορισμός του τηλεπικοινωνιακού υλικού και του εξοπλισμού πληροφορικής για τους Βουλευτές και τους διαπιστευμένους Κοινοβουλευτικούς Συντάκτες κατά την Κ’ Κοινοβουλευτική Περίοδο.

Η ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 63 παρ. 1 και 2 και 65 παρ. 1 του Συντάγματος, σε συνδυασμό με το άρθρο 97 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β’ Α’ 51/1997), όπως ισχύει,

β) του Ζ’ Ψηφίσματος της Ε’ Αναθεωρητικής Βουλής (Α’ 23/1975),

2. την κατά την ΜΖ’ συνεδρίαση της 14ης Νοεμβρίου 2019 ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων (Α’ 184),

3. την από 19.10.2023 απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων,

4. το γεγονός ότι προκαλείται δαπάνη στον Προϋπολογισμό της Βουλής οικονομικού έτους 2023,

5. την υπό Α.Λ.Ε. 3120301001 εγγεγραμμένη πίστωση του Προϋπολογισμού της Βουλής στον ειδικό φορέα διοικητικής ταξινόμησης 1003-501-0000000, αποφασίζουμε:

1. Οι Βουλευτές της Κ’ Κοινοβουλευτικής Περιόδου που ανέλαβαν τα καθήκοντα τους μετά τις βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιουνίου 2023 δικαιούνται τηλεπικοινωνιακού υλικού και εξοπλισμού πληροφορικής, με σκοπό την αποτελεσματική εκπλήρωση της εν γένει κοινοβουλευτικής τους δραστηριότητας. Η προμήθεια του προαναφερόμενου υλικού και εξοπλισμού γίνεται απευθείας από τους Βουλευτές, οι οποίοι διατηρούν το δικαίωμα της επιλογής του προμηθευτή. Η εξόφληση της σχετικής προμήθειας, μέχρι το ανώτατο χρηματικό ποσό, όπως καθορίζεται με την, κατά την παρ. 3 της παρούσας, απόφαση του Προέδρου της Βουλής, γίνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Βουλής εντός είκοσι (20) ημερών από την προσκόμιση των τιμολογίων πώλησης και των δελτίων παραλαβής του εξοπλισμού. Η ανωτέρω δαπάνη, στην οποία δεν συμπεριλαμβάνεται η συντήρηση του εξοπλισμού, βαρύνει τον προϋπολογισμό της Βουλής.

2. Το τηλεπικοινωνιακό υλικό και ο εξοπλισμός πληροφορικής που είχαν διατεθεί στους Βουλευτές και τους Κοινοβουλευτικούς Συντάκτες της ΙΗ’ Κοινοβουλευτικής Περιόδου επιστρέφονται στη Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών, εφόσον δεν έχει απομειωθεί η λειτουργικότητά τους. Άλλως, περιέρχονται στην κυριότητα τους, χωρίς άλλη διατύπωση.

3. Με απόφαση του Προέδρου της Βουλής εξειδικεύονται το τηλεπικοινωνιακό υλικό και ο εξοπλισμός πληροφορικής που δικαιούνται, κατά περίπτωση, οι Βουλευτές, το ανώτατο χρηματικό ποσό που καλύπτει η Βουλή των Ελλήνων, ο τρόπος και η διαδικασία επιστροφής του παλαιού τηλεπικοινωνιακού υλικού και εξοπλισμού πληροφορικής, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια εφαρμογής της παρούσας.

4. Στους διαπιστευμένους κοινοβουλευτικούς συντάκτες παρέχεται, για την εκπλήρωση της αποστολής τους, εξοπλισμός πληροφορικής. Η προμήθεια του εν λόγω εξοπλισμού γίνεται απευθείας από τους διαπιστευμένους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, οι οποίοι διατηρούν το δικαίωμα της επιλογής του προμηθευτή. Η εξόφληση των προμηθευτών, μέχρι το ανώτατο χρηματικό ποσό που καθορίζεται με απόφαση του Προέδρου της Βουλής, γίνεται από τις υπηρεσίες της Βουλής εντός είκοσι (20) ημερών από την προσκόμιση των τιμολογίων πώλησης και των δελτίων παραλαβής του εξοπλισμού. Η ανωτέρω δαπάνη, στην οποία δεν συμπεριλαμβάνεται η συντήρηση του εξοπλισμού, βαρύνει τον προϋπολογισμό της Βουλής.

Με την κατά την παρ. 3 απόφαση του Προέδρου της Βουλής καθορίζεται ο εξοπλισμός πληροφορικής που δικαιούνται οι διαπιστευμένοι κοινοβουλευτικοί συντάκτες, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια εφαρμογής της παρούσας.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2023

Ο Πρόεδρος της Βουλής

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου