Slider

Δευτέρα, 10 Ιουλίου 2017

Οι Στρατοκράτες απειλούν καθημερινά με όλεθρο στο Αιγαίο

Το τελευταίο χρονικό διάστημα, τόσο οι κυβερνήσεις όσο και το στρατιωτικό κατεστημένο δεν αποκαλύπτουν μόνο τον εθνικισμό και ρατσισμό τους, αλλά ξεκαθαρίζουν σε κάθε περίπτωση ότι είναι αποφασισμένοι να οδηγήσουν τους λαούς του Αιγαίου στον πόλεμο.
Σε όλα αυτά πρωτοστατεί η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων που επέλεξε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.
Δείγμα γραφής αυτής της επικίνδυνης πρακτικής είχαμε στην Λήμνο.

Και μάλιστα, από τον ίδιο τον Αρχηγό της Πολεμικής Αεροπορίας.
Ο Α/ΓΕΑ επισκέφθηκε την αεροπορική βάση για να συνομιλήσει με το προσωπικό. 
Αφορμή ήταν η επίσκεψη της εκπομπής της χυδαίας προπαγάνδας “Με Αρετή και Τόλμη”.
Σύμφωνα με πληροφορίες που διαδίδει το μιλιταριστικό φιλοκυβερνητικό σαιτ militaire.gr "σε συνομιλία που είχε ο Α/ΓΕΑ με στελέχη της βάσης είπε ότι “κάποιοι θα ΄θελαν να σβήσουν με μία γομολάστιχα τη Λήμνο” και πως “όσοι παίζουν με τα σπίρτα θα πρέπει να ξέρουν ότι κινδυνεύουν να καούν”!
Τι σημαίνουν όμως όλα αυτά; Πως μεταφράζονται στην καθημερινότητα του ελληνοτουρκικού ανταγωνισμού στο Αιγαίο;
Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες «ένοπλη κρίση αποφεύχθηκε στο «παρά ένα» στο Αιγαίο». Τι έγινε;

«Μαχητικό αεροσκάφος F16 της τουρκικής αεροπορίας, το οποίο παραβίαζε μαζί με άλλα μαχητικά του ίδιου τύπου τον Εθνικό Εναέριο Χώρο, ενεπλάκη σε αερομαχία με ελληνικό Mirage 2000 και κατά τη διάρκεια της αερομαχίας παραλίγο να πέσει επάνω σε ένα ελληνικό μαχητικό το οποίο είχε εγκλωβίσει ένα από τα F16 της τουρκικής ομάδας.
Το τουρκικό F16 πέρασε σε απόσταση μερικών δεκάδων μέτρων μπροστά από τη μύτη του Mirage 2000 της ΠΑ, ο πιλότος του οποίου αντιλήφθηκε την κίνηση του Τούρκου πιλότου και με έναν απότομο ελιγμό κατάφερε να αποφύγει την σύγκρουση!
Επρόκειτο ουσιαστικά για μια επανάληψη του σκηνικού που οδήγησε στο θάνατο του Σμηναγού Κώστα Ηλιάκη, στα ανοιχτά της Κρήτης, όταν τουρκικό F16 έπεσε επάνω σε ελληνικό μαχητικό, οδηγώντας στο θάνατο τον ηρωικό Σμηναγό.
Αμέσως σήμανε συναγερμός στο Ελληνικό Κέντρο Επιχειρήσεων και απογειώθηκαν δύο ζευγάρια ελληνικών μαχητικών F16 προκειμένου να συνδράμουν αν απαιτείτο, τα Mirage 2000 κάτι που ευτυχώς δεν χρειάστηκε να γίνει.
Το συγκεκριμένο επεισόδιο, αποτελεί το σοβαρότερο των τελευταίων ετών στο Αιγαίο και ως τέτοιο εκτιμάται από τα ελληνικά Επιτελεία».
Αυτή φυσικά είναι η εκδοχή του γνωστού μιλιταριστικού φιλο-ΝΑΖιστικού σαιτ.

Υπάρχει όμως και άλλη εκδοχή, που αναδεικνύει τις ευθύνες τόσο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, όσο και αυτής του Ερντογάν.
Ο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΗΣΕΩΝ ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝΕΤΑΙ
Η ΔΙΨΑ των οικονομικών και πολιτικών κερδών για τις άρχουσες τάξεις ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΠΟΛΕΜΟ
Από τη μια μεριά έχουμε τις διεκδικήσεις του Τουρκικού κράτους που ζητά το μισό Αιγαίο, απαίτηση που κάνει καθημερινά με της πτήσεις των μαχητικών του. 
Από την άλλη μεριά υπάρχουν τα ελληνικά "εθνικά δίκαια" που μας λένε οι κα­ρα­βα­νά­δες του ΓΕΑ και οι προ­πα­γαν­δι­στές δη­μο­σιο­γρά­φοι που τόσο πολύ λυ­πού­νται για τις ζωές των πι­λό­των και τις θυ­σί­ες που κα­λεί­ται ο χρε­ω­κο­πη­μέ­νος λαός!
Στο Αι­γαίο ζούμε τον ΠΑ­ΡΑ­ΛΟ­ΓΙ­ΣΜΟ να υπάρ­χουν θα­λάσ­σια χω­ρι­κά ύδατα στα 6 ν.μ. και πρό­θε­ση επέ­κτα­σης από την Ελ­λά­δα στα 12 ν.μ. που δεν το δέ­χε­ται κα­νείς διε­θνώς γιατί θα με­τέ­τρε­πε το Αι­γαίο σε ελ­λη­νι­κή λίμνη και θα εξα­φά­νι­ζε τα διε­θνή ύδατα! 
Για αυτό η Ελ­λά­δα δια­τη­ρεί ενα­έ­ρια στα 10 ν.μ., ένα ακόμη πα­ρα­λο­γι­σμό!
Δια­φο­ρε­τι­κά ενα­έ­ρια και θα­λάσ­σια σύ­νο­ρα. Κάτι που δεν το ανα­γνω­ρί­ζει κα­νείς ΔΙΕ­ΘΝΩΣ! 

Είναι η πα­ρα­βί­α­ση του FIR πα­ρα­βί­α­ση εθνι­κής κυ­ριαρ­χί­ας; 
Διε­θνο­λό­γοι απα­ντούν ότι ο έλεγ­χος από μια χώρα ενός κα­θο­ρι­σμέ­νου διε­θνούς ενα­έ­ριου χώρου δεν ισο­δυ­να­μεί σε καμιά πε­ρί­πτω­ση με άσκη­ση κυ­ριαρ­χί­ας, ούτε απο­τε­λεί πρό­κρι­μα για μελ­λο­ντι­κή επέ­κτα­ση του εύ­ρους του εθνι­κού ενα­έ­ριου χώρου. 

Πρό­κει­ται απο­κλει­στι­κά για ζώνες αρ­μο­διό­τη­τας! Η αρ­μο­διό­τη­τα αυτή ανα­τέ­θη­κε το 1952 στην Ελ­λά­δα, για όλο το Αι­γαίο, κατά την Ευ­ρω­παι­κή Διά­σκε­ψη για την ενα­έ­ρια κυ­κλο­φο­ρία, χωρίς αμ­φι­σβή­τη­ση από την Τουρ­κία. Η Τουρ­κία άρ­χι­σε να αμ­φι­σβη­τεί το κα­θε­στώς αυτό τον Αύ­γου­στο του 1974, με έναυ­σμα την σύ­γκρου­ση για το Κυ­πρια­κό, προ­σπα­θώ­ντας να εδραιώ­σει μέση γραμ­μή στο Αι­γαίο με­τα­ξύ των δύο πε­ριο­χών πλη­ρο­φό­ρη­σης. 

Σε ότι αφορά τα πο­λε­μι­κά αε­ρο­σκά­φη, η Αθήνα απαι­τεί τα τουρ­κι­κά πο­λε­μι­κά που πε­τούν στο διε­θνή ενα­έ­ριο χώρο του Αι­γαί­ου να της υπο­βάλ­λουν σχέ­δια πτή­σης και να τί­θε­ται υπό την επί­βλε­ψη της ελ­λη­νι­κής ενα­έ­ριας κυ­κλο­φο­ρί­ας. 
Όμως τα πο­λε­μι­κά δεν έχουν τέ­τοια υπο­χρέ­ω­ση με βάση το διε­θνές δί­καιο. 
Για αυτό τα τουρ­κι­κά αε­ρο­σκά­φη δεν υπο­βάλ­λουν. 
Όμως τη μη υπο­βο­λή η Αθήνα την χα­ρα­κτη­ρί­ζει πα­ρα­βί­α­ση του ελ­λη­νι­κού FIR, όρος που δεν υφί­στα­νται με βάση το διε­θνές δί­καιο και τη διε­θνή πρα­κτι­κή. 
Με άλλα λόγια, η Ελ­λά­δα κα­τα­σκευά­ζει δι­κούς της κα­νό­νες που δεν ισχύ­ουν διε­θνώς και στη συ­νέ­χεια εξα­νί­στα­ται που πα­ρα­βιά­ζο­νται. 
Επι­πλέ­ον, προ­βαί­νει σε συ­νε­χείς ανα­χαι­τί­σεις και πα­ρε­νο­χλή­σεις των τουρ­κι­κών πο­λε­μι­κών με το πρό­σχη­μα ότι πα­ρα­βιά­ζουν το ελ­λη­νι­κό FIR με το να μην τους έχουν υπο­βάλ­λει σχέ­δια πτή­σης

Πρέπει να αντιδράσουμε, πρέπει να αγωνιστούμε 
Αν το καθεστώς Ερντογάν πιστώνεται το μίσος των λαών της Τουρκίας αλλά και της περιοχής με την επιθετικότητα του σε κοινωνικό-οικονομικό-πολιτικό επίπεδο με αποκορύφωμα τον εμφύλιο πόλεμο στην Νοτιοανατολική Τουρκία, το Δημοψήφισμα βίας-τρομοκρατίας-νοθείας για την ενίσχυση των προεδρικών εξουσιών [έχοντας όμως την στήριξη-αναγνώριση ΗΠΑ-ΕΕ-Ρωσίας-ελληνικής κυβέρνησης] και τον πολεμικό τυχοδιωκτισμό στον οποίο καταλήγει ο Μεγαλοιδεατισμός που οριοθετείται ως Νεοοθωμανισμός.

Από την άλλη μεριά δεν θα ήταν υπερβολή να λέγαμε ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αποτελεί το πιο κυνικό και φιλοπόλεμο καθεστώς, όπου η έξαρση του κοινωνικού πολέμου συνδυάζει απόλυτα την στρατιωτικοποίηση του λαού μας, τα Μεγαλεπήβολα σχέδια του ελληνικού κεφαλαίου που επεκτείνονται από τα Βαλκάνια μέχρι την Αφρική και τη Μέση Ανατολή, έχοντας ως αιματηρή-πολεμική-κατασταλτική προυπόθεση την ταύτιση με τους Αμερικανικούς και Νατοϊκούς σχεδιασμούς.

Επίκαιρο όσο ποτέ το κάλεσμα της ΑΝΤΙΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ για ανάληψη δράσεων του αντιπολεμικού κινήματος
http://diktiospartakos.blogspot.gr/2017/04/blog-post_198.html

ΑΝΤΙΠΟΛΕΜΙΚΗ ΔΙΕΘΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου