Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2012

Υπόχρεοι Μειωμένης Θητείας

Πολλοί στρατεύσιμοι έχουν λόγους να υπηρετήσουν μειωμένη θητεία.Επειδή το θέμα απασχολεί πολλούς, παρατίθεται αυτούσιο το σχετικό άρθρο του νόμου περί Στρατολογίας των Ελλήνων.


Άρθρο 7
Μειωμένη στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση
1. Μεταφέρονται στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, εφόσον επιθυμούν, οι παρακάτω κατηγορίες οπλιτών:
α. Εξάμηνης διάρκειας:
(1) Όλοι οι αδελφοί από έξι ή περισσότερα ζώντα αδέλφια,καθώς και οι δύο μεγαλύτεροι αδελφοί από πέντε ζώντα αδέλφια.
(2) Ο μόνος ή μεγαλύτερος γιος του οποίου και οι δύο γονείς είναι ανίκανοι για κάθε εργασία ή έχουν πεθάνει.
(3) Ο πατέρας δύο ζώντων τέκνων.
(4) Όσοι έχουν σύζυγο ανίκανη για κάθε εργασία.
(5) Οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού.
(6) Όσοι υπηρέτησαν ενόπλως με στρατιωτική ιδιότητα σε τακτικές ένοπλες δυνάμεις άλλου κράτους, πλην συμμαχικού ή μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών.
(7) Όσοι, μετά τη συμπλήρωση του τριακοστού πέμπτου έτους της ηλικίας τους, αποκτούν την Ελληνική Ιθαγένεια με πολιτογράφηση ή εγγράφονται σε μητρώα αρρένων ως αδήλωτοι, επειδή απέκτησαν την Ελληνική Ιθαγένεια λόγω γέννησης τους στο έδαφος της Ελληνικής Επικράτειας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α').
β. Οκτάμηνης διάρκειας στον Στρατό Ξηράς - Εννεάμηνης διάρκειας στο Πολεμικό Ναυτικό και στην Πολεμική Αεροπορία:
(1) Οι δύο μεγαλύτεροι αδελφοί από τέσσερα ζώντα αδέλφια.
(2) Ο μόνος ή μεγαλύτερος αδελφός από τρία ζώντα αδέλφια.
(3) Ο μόνος ή μεγαλύτερος γιος γονέα που είναι ανίκανος για κάθε εργασία ή έχει συμπληρώσει το εβδομηκοστό έτος της ηλικίας του ή διατελεί σε χηρεία.
(4) Ο μόνος ή μεγαλύτερος γιος θανόντος γονέα ή άγαμης μητέρας.
(5) Ο πατέρας ενός ζώντος τέκνου.
2. Οι στρατεύσιμοι μεταφέρονται στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, εφόσον με τη μεταφορά τους δεν απομένει υποχρέωση παραπέρα εκπλήρωσης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης και τυχόν πρόσθετης.
3. Όσοι διατελούν σε ανυποταξία, υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου μετά τη διακοπή της ανυποταξίας και εφόσον με τη μεταφορά τους δεν απομένει υποχρέωση παραπέρα εκπλήρωσης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης και τυχόν πρόσθετης απολύονται. Οι λιποτάκτες υπάγονται στις ίδιες διατάξεις μετά τη διακοπή της λιποταξίας τους.
4. Η μεταφορά στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης δεν ανακαλείται, αν μετά την υποβολή του αιτήματος εκλείψουν οι σχετικοί λόγοι.
5. Στις περιπτώσεις (1) και (2) της υποπαραγράφου α' της παραγράφου 1 και στις περιπτώσεις (1), (2), (3) και (4) της υποπαραγράφου β'της ίδιας παραγράφου του άρθρου αυτού, αν ο περιγραφόμενος ως δικαιούχος είναι ανίκανος για κάθε εργασία, το δικαίωμα της μεταφοράς μεταβιβάζεται στον αμέσως επόμενο ικανό για εργασία αδελφό. Δεν είναι δυνατή η μεταβίβαση του δικαιώματος μεταφοράς στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, στις περιπτώσεις που οι δικαιούχοι έχουν ασκήσει το δικαίωμα αυτό και έχουν ήδη εκπληρώσει μειωμένη στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση.
6. Οι έφεδροι αξιωματικοί, οι δόκιμοι έφεδροι αξιωματικοί και οι επίκουροι αξιωματικοί δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου αυτού.
Μερικές Παρατηρήσεις
  • Αν πιστεύεις ότι έχεις δικαίωμα να υπηρετήσεις μειωμένη θητεία θα πρέπει να απευθυνθείς το συντομότερο δυνατό στο στρατολογικό σου γραφείο για να μάθεις ακριβώς τι δικαιολογητικά χρειάζονται
  • Την ημέρα της κατάταξης σου στον στρατό σε ρωτούν αν έχεις λόγους να υπηρετήσεις μειωμένη θητεία. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι τελικά θα υπηρετήσεις μειωμένη θητεία αν δεν καταθέσεις τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Στρατολογικό Γραφείο που ανήκεις.
  • Μπορείς να καταθέσεις τα δικαιολογητικά και αφού παρουσιαστείς στον στρατό, πάντα όμως στο στρατολογικό γραφείο που ανήκεις και όχι στη μονάδα που υπηρετείς. Μόνο η αρμόδια επιτροπή του οικείου σου στρατολογικού γραφείου είναι αρμόδια να αποφανθεί αν δικαιούσαι τελικά ή όχι μειωμένη θητεία βάση των δικαιολογητικών που κατέθεσες και της περίπτωσής σου.
  • Μεταβατική Διάταξη:Οι υπόχρεοι μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης εννεάμηνης διάρκειας, απολύονται οριστικά μετά τη συμπλήρωση χρόνου πραγματικής στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης οκτώ (8) μηνών, εφόσον κατατάχθηκαν από 1 Ιανουαρίου 2009 ή θα καταταχθούν μεταγενέστερα (στο Στρατό Ξηράς)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου